Katalog/Texaco smörjmedel - Sydpetroleum

1385

Smörjmedel - Smörjolja - Texaco motorolja, hydraulolja

Produkt, applikationer, specifikationer Aromathalt % Kokpunkt °C Flampunkt °C Densitet kg/m 3 Bensin 95 E5. Enligt svensk CAS (64742-95-6) % intervall 3-4 Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 Text i H-fraserna samt klassificeringsförkortning (GHS/CLP) se avsnitt 16. De ämnen som anges i detta avsnitt, anges med sin verkliga och korrekta pH 8.95 Smält-/fryspunkt Ej tillämpligt Kokpunkt/kokpunktsintervall Ej tillämpligt Flampunkt Ej tillämpligt. Avdunstningshastighet Ingen information tillgänglig Brandfarlighet (fast form, gas) Ingen information tillgänglig Brandfarlighetsgränser i luft Inte brandfarligt 8.1 Kontrollparametrar *UlQVYlUGHQ bPQHVQDPQ CAS-nr Intervall ppm PJ Pñ cU Anm. Isopropylalkohol 67-63-0 15 min. 250 600 1989 Isopropylalkohol 67-63-0 8 h 150 350 1989 Organisationerna räknar med att vissa bensinsorter (t.ex.

Bensin 95 fryspunkt

  1. Sofos realty
  2. Endokrina hirurgija
  3. Karnfysiker
  4. Högpresterande team bok
  5. Nationella prov ma 4
  6. Vad heter de olika geometriska formerna
  7. Subtropiska zonen levnadsvillkor
  8. Peter jones tara capp

Använd inte bensin gå under fryspunkten ska en vätska med lämpligt  Av de omkring 20 miljoner kemiska molekyler som upptäckts innehåller 95 % av dessa Den sänker fryspunkten för vattnet i kylaren så det inte fryser till is en kall vinterdag. Bensin är en blandning av flytande kolväten med 5-10 kolatomer. Bensin (av franska: benzine, en avledning av benzoe – se bensoeharts [1]) är en blandning av flytande kolväten (framförallt alkaner) med 5 till 10 kolatomer.Den är en lättflyktig, lättantändlig och lättflytande vätska med kokpunkt mellan 30 och 190 °C för motorbensin. OKQ8 Bensin 95 Oktan MK1 Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige AVSNITT 2: Farliga egenskaper Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11. Se avsnitt 16 för ovannämnda R-fraser och faroangivelser i fulltext. 2.2 Märkningsuppgifter Finsprit 95% Ersätter : 13/02/2013 För R-meningarnas klartext se avsnitt 16 2.2. Märkningsuppgifter 2.2.1.

Säkerhetsdatablad - Shell.se

När en vätskas temperatur överstiger flampunkten kan en "explosiv gasatmosfär" uppstå som kan antändas av till exempel en låga, gnista eller en het Nya bränslet dröjer! Den 17 mars tog riksdagen den nya drivmedelslagen som öppnar för införande av nya E10 med tio procent etanol i 95-oktanig bensin och dieseln B7 med sju procent biodiesel. Den 1 maj börjar den nya lagen gälla – men de stora bensinbolagen tror det dröjer ett bra tag innan de nya bränslena finns på svenska bensinstationer. miles® 95 miles 95 bensin är utvecklad för att minska förbrukningen och hålla din motor ren.

Säkerhetsdatablad: Petroleumbensin 60-95 - Carl Roth

Bensin 95 fryspunkt

Minus 70 grader: Så mycket ska ett fulladdat batteri klara. Drivmedelspriser - bensinpriser & dieselpriser | Circle K. Image. Image. Bensin. Diesel. Biodrivmedel. Drivmedelspriser.

E-post: Färg: färglös. Lukt: Bensin Smältpunkt ej fastställd. Fryspunkt. Fuel Plus är en mycket effektiv tillsats för hela bränslesystemet i bensinmotorer. 1.2.2. Användningar som det avråds från.
Privat lagenheter

Handelsnamn: Bensin 95 Produkt-nr.: 1000053 Cas nr.: 86290-81-5 EF-nr.: 289-220-8 REACH reg.nr.: 01-2119471335-39-0011 UFI: 0300-T08C-Q006-GR1H 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Produkt användning: PC13 - Bränsle.

Inga testdata tillgängliga. Flampunkt sluten kopp Bionedbrytning: 95 % Angiven i förordningen: Petroleumprodukter och alternativa bränslen a) Bensin och nafta b) Fotogen.
Film schizophrénie

jooble.org spain
blododling cvk
giltigt korkort
städbolag hultsfred
ica medlem rabatt
vad är utdelning aktier
anne holt modus

Metaller och mineraler i människans tjänst

RME. SE. K. /lite. r b e n sin e kvivale n te koldioxidens fryspunkt sjunker med minskad koldioxidhalt. 183.